ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය

ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1.ඉස්ලාම් දේව නිර්මාණයකි
2. ඉස්ලාමිය සමූහය ගොඩනැගිල්ලක් හා සමානය
3. සමාජය ශක්තිමත් කිරීමට සමගිය හා සහෝදරත්වට අවශ්‍යව සමානවේ.

Download

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්