Takimi i Muslimanit me Kristianin

Përshkrimi

Libri është përmbledhje e diskutimeve të vazhdueshme mes autorit dhe një numër priftërinjsh. Diskutimet janë përshkuar me objektivitet dhe edukatë të lartë të dialogut, po ashtu me kujdesin për t’iu larguar çdo gjëje që mund të lëndonte ndjenjat fetare reciproke si dhe duke i qëndruar besnik metodologjisë shkencore gjatë dialogut, i cili u zhvillua në formë të pyetjes dhe përgjigjes.
Diskutimi ka trajtuar tetë çështje esenciale si:
- A ishte Ibrahimi (alejhis selam) çifut apo i krishterë?
- A është Bibla e shenjtë?
- Doktrina e teuhidit (njësimit në adhurim) apo doktrina e trinitetit?
- Jezusi a ishte njeri apo zot?
- A ishte Jezusi djalë i Zotit?
- A u kryqëzua Jezusi dhe më pas u ngjall?
- Doktrina e mëkatit të parë dhe doktrina e flijimit?
- Muhamedi (alejhis salatu ues selam) në Bibël?

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes