Tekbiri në dhjetë ditët e muajit Dhul-Hixhe

Përshkrimi

Këtu janë paraqitur argumentet për tekbirin në dhjetë ditët e muajit dhul-hixhe dhe po ashtu llojet dhe disa forma të tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat