Hadithi: "Atij që merr rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në Xhenet."

Mbresat