Al Urjuzah

qaranwu dana : Fode Jagana

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

ke ni allah faaren siiran kitaabe ñaayi, a toxo gani arabin xannendi ( al urjuzah ) xaranmoxo fode jagana ra a hasari soninkan xannedi>

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini