அஹ்லுல் பைத்தும் ஷீஆக்களும்

அஹ்லுல் பைத்தும் ஷீஆக்களும்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்பும் இஸ்லாத்திற்காக அவர்கள் செய்த சேவைகளும்.
இறைத்தூதரிடம் அவர்களுக்கிருந்த மதிப்பு.
இறைத்தூதர் மரணித்த போது அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் நிலைப்பாடு
ஷீஆக்களின் உருவாக்கத்தில் அப்துல்லாஹ் பின் ஸபஇன் பங்களிப்பு.
அவன் இச்சமூகத்தைப் பிரிக்க கையிலெடுத்த ஆயுதம் அஹ்லுல்பைத்தினரை நேசித்தல்.
அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் அஹ்லுல்பைத்தினரின் குடும்பத்தினருக்கும் இடையிலான நெருங்கிய தொடர்புகள்
இவற்றில் ஷீஆக்களின் திரிபு படுத்தல்கள்."

Download
feedback