நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 16 - பகுதி 1 - 2

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 16 - பகுதி 1 - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
வஸிய்யத் பற்றிய விளக்கம்
கோபம் பற்றிய விளக்கமிம், அதன் விபரீதமும், கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்
கோபத்திற்கும் உரோசத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப