వివరణ

హజ్ గైడు – 1. హజ్
హజ్ యాత్ర : హజ్ యొక్క ప్రత్యేకత : హజ్ తప్పని సరి చేసే షరతులు: తగిన చేయగలిగే తగిన స్థితి : సరైన పద్ధతిలో హజ్ పూర్తి చేయటానికి పాటించవలసిన నియమాలు : హజ్ విధానములు.

హజ్ గైడు – 2. ప్రయాణ సన్నాహం:
హజ్ యాత్ర తయారీ ఎలా చేయాలి?
ప్రయాణ ఆరంభంలో చేయవలసిన పనులు మరియు ప్రార్థనలు.

హజ్ గైడు – 3d. ఉమ్రా:
హజ్ మరియు ఉమ్రా యొక్క ఆచరణలు: ఉమ్రా చేసే యాత్రికుడు పాటించవలసిన ఆచరణలు: ఇహ్రాం: మీఖాత్ స్థలాలు: ఇహ్రాం స్థితిలో నిషేధించబడిన పనులు: ఇహ్రాం స్థితిలో అనుమతించబడిన పనులు: మక్కాలో ప్రవేశించటం: అల్ మస్జిద్ అల్ హరమ్ (కాబా మస్జిద్) లోనికి ప్రవేశించటం: అల్ తవాఫ్: రమల్ – ఇదిబా: తవాఫ్ తరువాత చేయవలసిన రెండు రకాతుల నమాజు: జమ్ జమ్ జలం: అస్సఫా మరియు అల్ మర్వాల మధ్య సయీ నడక: తల వెంట్రుకల ముండనం లేదా చిన్నవిగా కత్తిరించుకోవటం.

ఫీడ్ బ్యాక్