సర్వావస్థలలో దైవభీతి

వివరణ

సర్వావస్థలలో అంటే సంతోషంలో, దు:ఖంలో, సుఖంలో, కష్టంలో . అన్ని వేళలా అల్లాహ్ పై భయభక్తులు కలిగి ఉండవలెను మరియు అల్లాహ్ నుండే మేలు ఆశించవలెను.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి