అద్వితీయుడైన అల్లాహ్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయం

వివరణ

అద్వితీయుడైన అల్లాహ్ విషయంలో మనం చేస్తున్న షిర్క్, కుఫర్ వంటి ఘోరమైన అన్యాయముల గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్