వివరణ

ఈ ప్రజెంటేషన్ లో హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి చాలా స్పష్టంగా వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్