వివరణ

,,సృష్టికర్త సర్వమానవాళికోసం పంపిన అంతిమ సందేశమైన దివ్యఖుర్ఆన్ యొక్క ప్రాధాన్యత, ప్రతి ఒక్కరూ దానిని చదివి, అర్థం చేసుకుని, దానిపై ఆలోచించవలసిన అవసరం గురించి ఈ వ్యాసం తెలుపుతున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్