తండ్రి విగ్రహాలను పగలగొట్టిన తనయుడు

వివరణ

ఇది ప్రవక్త అబ్రహాం అలైహిస్సలాం యొక్క బాల్యంలోని వృత్తాంతం. ఆయన ఏ విధంగా బహుదైవారాధనలో మునిగి ఉన్న తన ఊరి ప్రజలను ఏక దైవారాధన వైపుకు పిలిచాడో ఈ వృత్తాంతం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్