రమదాన్ నెల శుభాలు

వివరణ

రమదాన్ నెలలోని అనేక శుభాల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్