నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు

వివరణ

హిస్నుల్ ముస్లింలోని నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు మీరిక్కడు వినగలరు. వీటిని అర్థం చేసుకొని, ప్రతిరోజు పఠించడం ద్వారా మీరు లాభం పొందగలరు

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్