మీలాదున్నబీ - ముస్లిం ల పండుగేనా?

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో మీలాదున్నబీ జన్మదిన వేడుకలనే బిదాఅత్ ఆచరణలు ఎలా ముస్లింలలో ప్రవేశించాయో స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఇంకా ప్రజలను ఇటువంటి ఆచరణలను ఆరాధనలుగా ఎందుకు పరిగణించకూడదో తెలుపబడినది. ఇది ఎందుకని షిర్క్ అవుతుందో వివరించబడినది.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్