ఇస్లామీ దుఆలు

వివరణ

నమాజులోనూ, ఇతర సందర్బాలలోనూ వేడుకునే దుఆలు. సూరహ్ ఫాతిహా మరియు ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని చివరి సూరాలు.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్