ఇస్లామీ దుఆలు

వివరణ

నమాజులోనూ, ఇతర సందర్బాలలోనూ వేడుకునే దుఆలు. సూరహ్ ఫాతిహా మరియు ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని చివరి సూరాలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి