క్రైస్తవులకు అల్లాహ్ వైపు ఆహ్వానం

వివరణ

అల్లాహ్ కు భాగస్వాములు ఉన్నారా? అనే అంశాన్ని ఈ వ్యాసం చాలా చక్కగా చర్చించినది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి