ఇస్లామీయ క్విజ్ – మొదటి స్థాయి

వివరణ

పిన్నలు – పెద్దలు తమ ఇస్లామీయ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకోవటానికి ఈ క్విజ్ ప్రశ్నలు – జవాబులు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.
http://www.islamicity.com/Quiz/New/selectquiz.htm

ఫీడ్ బ్యాక్