ఖుర్ఆన్ మరియుబైబిల్ వెలుగులో – రక్షకుడు ఎవరు?

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు రక్షకుడు ఎవరు అనే విషయం పై ప్రామాణిక ఆధారాలతో ఖుర్ఆన్ మరియు బైబిలు వెలుగులో వివరంగా చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్