ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็อดรฺ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของอัลกุรอาน และความจำเป็นที่มุสลิมต้องหันกลับมาให้ความสนใจเพื่อจะน้อมนำสาระต่างๆ ของอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นด้วยการอ่านและทำความเข้าใจตามศักยภาพที่ตนสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีงามกับตนเองและสังคมในที่สุด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล