ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บะลัด

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อัลบะลัด อธิบายด้านมืดบางประการในตัวมนุษย์โดยเฉพาะผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในชีวิตจริงในรูปของความยโสโอหัง การเห็นแก่ตัว และนิสัยด้านลบอื่นๆ ซึ่งอัลกุรอานได้สาธยายอย่างแยบยล และได้ให้คำแนะนำเพื่อกลับตัวไปดำเนินชีวิตตามครรลองที่เที่ยงธรรมอันเปี่ยมพร้อมด้วยปัจจัยแห่งการสร้างความสำเร็จในโลกนี้และความสุขในโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก