Tất Cả Mỗi Người Đều Phải Nếm cái Chết

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Trong bài thuyết giảng này ở phần thứ nhất: nhắc nhở người Muslim về câu kinh: Tất cả mỗi người đều phải nếm cái chết, cái chết là vị khách bước vào nhà của mỗi người dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo... cũng không cần phải xin phép gia chủ, đồng thời nhắc đến một số Hadith đúng thật xung quanh cái chết.
Trong phần thứ hai: giải thích niên lịch Hijry của Islam khỏi đầu như thế nào?, kế tiếp kể sơ lược tiểu sử Nabi và cách cư xử của ông Abu Ayyub Al-Ansory khi Nabi đến ở nhà ông trong những ngày đầu đến Madinah.

Thông tin phản hồi