Người Mumin Đối Diện Với Thử Thách

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Khi Allah thương yêu một nô lệ nào đó là Ngài thử thách họ để nâng cao địa vị của họ nơi Ngài.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: