Hãy Sám Hối Với Allah

Chủ bút : Abdul Malik Al-Qosim

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Hãy Sám Hối Với Allah: tác giả nói: Một trong những hồng ân vĩ đại mà Allah đã ban cho loài người là Ngài đã mở cho họ một cánh cửa sám hối nhằm tạo cho những ai lầm đường, lỡ bước, đã phạm phải tội lỗi tài trời hoặc bất cứ tội lỗi nào khác... đã biết nhận thức được sự sai quấy có cơ hội quay lại làm từ đầu, để trở thành người ngoan đạo và được vào thiên đàng xuông sẽ thuận lợi.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi