Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa

Giới thiệu chung

Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa: Bài viết nêu ra hai mươi bảy điểm sai lầm mà người nhịn chay thường mắc phải trong tháng Ramadan hồng phúc, bắt buộc họ phải thay đổi để họ tôn thờ Allah đúng theo chân lý và để họ đạt được ân phước vĩ đại từ Đấng Chủ Tể toàn vũ trụ và muôn loài.

Download
Thông tin phản hồi