Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah

Giới thiệu chung

Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah: Sheikh đã tập hợp trong cuốn sách nhỏ này các giáo luật về Taha-rah và lễ nguyện Salah với lối viết đơn giản mục đích để mọi người ít hiểu biết dễ hiểu.

Download
Thông tin phản hồi