Giới thiệu chung

Dấu Hiệu Ngày Tận Thế - Khá Chi Tiết Về Dajjaal -: Bài thuyết giảng kể về tất cả những gì liên quan đến Dajjaal, bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Sheikh Nabeel Al-I’wadhi.

Thông tin phản hồi