Hậu Quả Của Zina

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Hậu Quả Của Zina: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về mối hiểm họa, hậu quả và các thể loại hành phạt trừng trị người bị Zina. Và Zina cũng là một trong các dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã từng thông báo.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi