Như Thế Này Nabi Đã Nhịn Chay Ramadan

Giới thiệu chung

Như Thế Này Nabi Đã Nhịn Chay Ramadan: Đây là bài viết được trích từ quyển sách Zaadul-Ma’aad của học giả Ibnu Al-Qayyim mang nội dung: mục đích và giá trị của nhịn chay, nguyên nhân đình trề sắc lệnh việc nhịn chay, phong cách người nhịn chay, những điều làm hư sự nhịn chay.

Download
Thông tin phản hồi