Bổng Lộc

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bổng Lộc: Bổng lộc là thứ đã được Allah ấn định trước khi con người trào đời và cách để đạt được số bổng lộc đó.

Thông tin phản hồi