Gian Nan Luôn Đồng Hành Với Dễ Dàng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Gian Nan Luôn Đồng Hành Với Dễ Dàng: Bài thuyết giảng khuyến khích tín đồ Muslim kiên nhẫn trong mọi tình huống, nhứt là lúc khó khăn, lúc gian nan, bởi trong gian nan sẽ tìm thấy dễ dàng. Được dẫn chứng bằng những câu chuyện chuyển ngữ từ bài thuyết giảng của Sheikh Nabeel Al-I’wadhi

Thông tin phản hồi