Hãy Hài Lòng Với Những Gì Bạn Đang Có

Người thuyết trình : Tiến sĩ Basiron bin Abdullah

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Hài Lòng Với Những Gì Bạn Đang Có: Bài thuyết giảng thuyết phục tín đồ Muslim luôn hài lòng về phần đã được Allah phân định cho, có thế con người mới sống hạnh phúc được.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi