Chia Tay Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Phần ghi âm nhắc về vài giá trị của Ramadan và vài việc làm nên thực hiện trong các ngày cuối của Ramadan và sau Ramadan

Thông tin phản hồi