Chia Tay Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Phần ghi âm nhắc về vài giá trị của Ramadan và vài việc làm nên thực hiện trong các ngày cuối của Ramadan và sau Ramadan

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này