Ý nghĩa Muhammad là Thiên Sứ của Allah

Người thuyết trình :

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Ý nghĩa của câu tuyên thệ thứ hai để vào tôn giáo Islam: Chứng nhận Muhammad là Sứ Giả của Allah.

Thông tin phản hồi