Định Tâm & Sám Hối

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Định Tâm & Sám Hối: Trong Islam bất cứ việc hành đạo nào cũng cần phải có sự định tâm hành đạo vì Allah thì việc làm đó mới được Ngài chấp nhận và ban thưởng, bằng không sẽ bị vô nghĩa.
Là con người không ai lại không phạm lỗi nhưng người tốt nhất trong số người phạm lỗi là người biết nhận lỗi và quay lại sám hối, y sẽ được Allah mở rộng của đón chào và xóa sạch tội lỗi đã từng phạm, nếu y sám hối thật lòng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này