Chào Đón Tháng Ramadan

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Chào Đón Tháng Ramadan: Đây là bài thuyết giảng khẳng định rằng Ramadan chính là tháng mà người Muslim đang chờ đợi, tháng mà tội lỗi xóa và ân phước được nhân lên, tháng của sự cứu rỗi khỏi hỏa ngục, thế nên hãy chuẩn bị để chào đón nó.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này