Ramadan, ân phúc và giới luật

Người thuyết trình : Abdul Bary Al-Subaity

Thông dịch: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ramadan, ân phúc và giới luật: Trình bày một số hồng phúc của tháng Ramadan, trình bày tầm quan trọng của việc khai thác cơ hội của tháng, và kể ra một số điều phúc lành của tháng ân phúc này.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này