Phân Tích 40 Hadith Al-Nawawi

Những người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Phân Tích 40 Hadith Al-Nawawi là phân tích 42 Hadith do Imam Al-Nawawi soạn viết thành một quyển sách, dựa theo lời giải thích và phân tích của Nhà Thông Thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, kèm thêm phần mở rộng của người thuyết giảng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này