Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 24/Rajab/1435H nhằm ngày 23/05/2014 phân tích rằng việc bám lấy Qur’an và Sunnah Saheeh sẽ mang lại thành công ở trần gian và ngày sau và ai dám chọn lấy điều gì khác Qur’an và Sunnah là đã rơi vào lầm lạc thảm hại ở trần gian và ngày sau.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này