Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah

Tác giả : Abu Ja’far Al-Tohawy

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah: là quyển sách ngắn gọn súc tích của tác giả nhà thông thái chuyên môn Hadith mang tên: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdy Al-Tohaawy, ông mất năm 321 H. Đây là quyển sách chứa đựng A’qeedah (niềm tin) của người Muslim đúng theo giới Hadith, nhóm Al-Sunnah và Al-Ja-maa-a’h tìm tòi, niềm tin này được giới Ulama học giả Islam nhận định rằng đã viết đúng theo yêu cầu của bốn vị Imam lớn của Islam (Imam Abu Haneefah, Imam Malik, Imam Al-Shaa-fi-y’ và Imam Ahmad bin Hambal), bởi trong sách hàm chứa nguồn gốc đúng thật của Islam được giới Ulama học giả Islam đồng thống nhất.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này