Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản

Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng là bài viết ngắn gọn và rất quan trọng được Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm những nguyên bản mà bắt buộc mỗi người phải hiểu biết nó như hiểu biết về Thượng Đế Allah, thể loại thờ phụng mà Allah đã ra lệnh, hiểu biết về tôn giáo, cấp bậc thờ phụng và những tảng cơ bản của từng cấp bậc, hiểu biết về Nabi cùng đôi lời về cuộc đời Người, đức tin về ngày phục sinh và hai nền tảng của đức tin đó là phủ nhận Toghut và tin tưởng nơi Allah.
- Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah : Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.
- Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này