દીન કે તીન અહમ ઉસૂલ

Description

દીન કે તીન અહમ ઉસૂલ: ઇમામ મુહમ્મદ બિન અબ્દુલ વહ્હાબ દ્વારા લિખી ગયી એક બેહદ કિંમતી કિતાબ હૈ જીસ મે ઈસ બાત કા બયાન હૈ કે ઇન્સાન કો આપને રબ, અપને નબી ઔર અપને દીન કે બરે કિતની માલૂમાત હાસિલ કરના વાજીબ હૈ ઔર જિસકે બિના કોઈ સહીહ મુસલમાન નહી બન સકતા સાથ મે ઈસ બાત કા ભી બયાન હૈ કિ ઈબાદત કા સહિહ મતલબ કયા હૈ ઔર ઉસકી કિતની કિસ્મેન હૈં

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: