hundeelee sadeeniifii ragaa isii

kitaaba qopheessuu. : Muhammad bin abdulwahaab

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaabni kuni kan barnoota bu’ura islaamaa nama barsiisu. waayee salaataatis uf keessaa qaba.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.