Những công việc của Ramadan (tóm lược “LaTa-if Al-Ma’arif” của Sheikh Zain Addin Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali

Giới thiệu chung

“Những công việc của Ramadan”: Là phần tóm lược rất hữu ích về các việc làm cho mùa thiêng liêng và ân phúc, những động lực của tâm hồn cũng như sự quyết tâm song hành với những thời khắc quý báu. Cuốn sách này được tóm lược lại từ quyển Lata-if Al-Ma’arif của Ibnu Rajab Alhambaly.

Download
Thông tin phản hồi