Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat

Giới thiệu chung

Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat: Quyển sách phân tích những mục sau:
1- Phần Một: Về giới thiệu Zakat
2- Phần Hai: Về Zakat vàng và bạc
3- Phần Ba: Về Zakat những gì xuất ra từ đất
4- Phần Bốn: Về Zakat súc vật
5- Phần Năm: Về Zakat Fit-ri
6- Phần Sáu: Về những người hưởng Zakat
Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

Download
Thông tin phản hồi