yalli farmoytih maabaka axcuk aban caflata

Ux weeloosiyya

nabik amaate wayteeh sacaabak amaate wayteeh ni diinil amaate wayteh iyyak lowsimtam kinni yallih farmoytih ubukyah caflat abaanam

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh