Ux weeloosiyya

Kufri kee makoggita sinam baytaamak tiik teyni : naharsi mara umamara umaneggital ken kataanam, kee diinik iggima yalleenimi . shirkil yan marih katayyi shirkit sinam qida , kah kinnim diinil kataanaah diini kak beyaanam faxximtam yalla kee yallih farmoyta kinni .

Mu tummabul nee yanfaqeh