yinqiben numuh qafuuta abaanama

Ux weeloosiyya

muslimti muslimtay yinqibeh yanih qafuuta cinam maay dudda axcuk heen esseren essroh gacsa.

Mu tummabul nee yanfaqeh